Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 01 - side 28-28

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Edition S
  • Annonce

    Kunstkritikk

Fra Musiklivet

Universitetets Magistergrad i Musikvidenskab er erhvervet af FrØken Johanne Brandl Nielsen. Opgaverne, der blev stillet, var følgende:

To 4-Timers Opgaver: Heinrich Schiltz, Ars nova; 10-Timers -Opgave: Brahms' Klaverstil; 6-Ugers Specialeopgave: Korets Funktion, typiske Korformer og Korteknik i Håndels bibelske Oratorier; mundtlig Eksamination: J. S. Bach- Haydns Symfonier - Æstetisk Opleven og kunstnerisk Skaben, Forelæsning: Eenstemmig Kirkesang i Middelalderens Danmark.

Det kgl. Kapel har faaet to nye Medlem-

mer som Efterfølgere efter Kontrabassisten

Louis Hegner og Basunisten Anton Hansen,

der har trukket sig tilbage fra deres Stillin-

ger med Udgangen af 1942. De to nye kgl.

Kapelmusici, som udvalgtes efter den sæd-

vanlige Konkurrence, er den tidligere Trom-

petist ved Livgarden Kai Køge Pedersen, der

glider ind paa den ledige . Kontrabassistplads

og. Georg Allin Wilkenschildt, der overtager

Basunistpladsen.

Statsradiofoniens Orkester er blevet udvidet med en 4. Fløjte og et 6. Valdhorn. Efter Konkurrence er de to Stemmer blevet besat med Fløjtenisten Poul Birkelund o., Hornisten Ingebert Mikkelsen.

Det kgl. Musikkonservatoriums store Eksamen er bestaaet af Violinistinden Ninna Bentzen, Klarinettisten Tage Scharff og Tenorsangeren Henning Kjærsgaard.

I Anledning af 75 Aarsdagen for Fini Henriques' Fødsel 20. December udgav Wilhelm Hansen, Musik-Forlag hans »Marche nuptiale« for Salon-Orkester og til Georg Høebergs 70-Aarsdag 27. December »De to Søstre«, Skotsk Folkevise til Tekst ved Svend Grundtvig.

Det kgl. Musikkonservatoriums Legater er ved Aarsafslutningen tildelt følgende:

Operasanger ved Det kgl. Teater Frans Andersson har modtaget 1300 Kr. og Pianistinden Inger Klilver-Jensen og Sangerinden Lise Andersen hver 1200 Kr. af Dr. med. Villiam Rich. Christiansen og Hustrus Legat. Inge Lundsgaard har faaet Frk. Ida Schreibers Legrat, Grete Rix har faaet Frk. Ellen Schmidts Legat, Marie Sophie Haar harfaaet Frk. Sofie Petrea Enghoffs Legat. Else Schultz o,,, Egon Nielsen har faaet Etatsraad

Z-"",

Isae Salomon Salomonsens Legat, Ninna Bentzen har faaet tildelt Elna Rothenborgs Mindelegat, BØr-,,,e Lundgaard har faaet Enkefru Ana Ida Malvine Petersens Legat, Erik Tarnow og Astrid Vogel har faaet Kirstine Lunds Legat og Kirsten Maagaard, Henning

I

Kjærsgaard og Frode Jørgensen har faaet Angul Hammerichs Legat.

Årgang 18/1943, nr. 01