Koncertlivet

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 01 - side 26-27

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Edition S
  • Annonce

    Kunstkritikk

Koncertlivet

København

Ved Unge Tonekunstneres og Københavns Drengekors Koncert Tirsdag den 15. December fremførtes ældre og ny dansk Musik; førstnævnte Kategori som »Takke-, Afskedsog Gallaforestilling« i Serie,n af de til Ære for Weys,e - afholdte Mindekoncerter, sidstnævnte repræsenteret ved Carl Nielsen og Knud Jeppesen.

Weyses's herlige Julekantate blev saare smukt fremført af Drengekoret med saa glimrende Solister som Edith Oldrup Pedersen, Elsa Jen,a, Lillian Weber Hansen, Aksel Schiøtz og Einar Nørb . Med særli-,,,,,, Glæde

y t,

hørte - m-an Elsa Jena som m-ed sin fornemme Kunst sammen med Lillian Weber Hansen's skønt klingende Stemme var en stor Gevinst for WMdikes fortræffelige Ensemble. Kvintetten, Kvartetterne og Terzetterne blev fremragende sunget - kun hørte man Edith Oldrup Pedersens smukke Stemme lidt for meget paa Bekostning af de øvrige Solisters. Det maa altid være Kammermusikkens første Bud, at høre »de andre«. Dette maa dog ~Ilskrives Herr Mogens Wóldike, som ellers førte de samlede Kræfter til glansfuld Sejr.

Koncerten blev indledet med Knud Jeppesens. Kantate, skrevet til og fremført ved Rigsdagens Reformationsmindefest. Kantaten er skrevet over Koralen »Vor Gud han er saa fast en Borg«, idet de af Luther forfattede Vers danner Grundlag for Korsatserne, mi E~dens en Tenorsolo og en Barytonsolo synges til Tekst af Harald Vilstrup. Satsen er præget af Jeppesens umaadelige Kunn-en og er karakteristisk i sin strengt logiske Form. Drengekoret ydede det storartede, ligesom Aksel Schiøtz og Volmer Holbøll sang udmærket.

Aftenens Uropførelse var Knud Jeppesens Koncert for Horn og Orkester i F Dur, hvori med vanlig Overlegenhed og stor KlangskØnhed.

Derefter spillede Mogens Wóldike Carl Nielsens Suite Opus 1 i a-moll. Rækkevidden af en.Dirigents Udformning og Fantasi er her noget begrænset af dette herlige Stykkes snart klassiske Tradition, men W81-dike, som Aftenen igennem var Orkestret en god Dirigent, satte sit personlige Pr.-eg paa Udførel

sen, SOM iøvrigt tjente det for Aftenen udvidede Orkester til Ære.

Torsdagskoncerten den 17. December var en værdig Afslutni,ng paa den første Halvdel af Sæsonen. Den, fra tidligere Besøg og fra udenlandsk Radio ke,ndte Dirigent, Ernest Ansermet, beredte Tilhørerne -en stor Nydelse. Den musikalske - Opfattelse og Ind I-even i sit Stof gav han ved sin straalende Teknik, sine skønne plastiske formede Bevægelser et be,aandet Udtryk. Interessant var det at høre Jupitersymfonien i en saa gallisk præget Fremførelse. Til en saadan kan siges »pro et contra«, de Lærde vil muligvis fordØmme d-et - dog er en Ting gjort logisk og systematisk med Overbevisning, og vel at bemærke godt gjort, har det i lige saa høj Grad sin Berettigelse, *som det af Tid, Stil, Tradition o. s. v., bundne. Hvorom alting er, »Jupiter« blev s-aare skønt fremført, præget af stor Fornemhed, som iøvrigt kendetegner denne Kunstner. Radioorkestret var Ansermet en stor Støtte til Trods for, at det sikkert er vant til at spille denne Symfoni med en vis germansk Robusthed.

Rous-sel's »Pour une féte de printemps« (glimrende ved sin Form, sin raffinerede o-, z, gennemsigtige Instrumentation), blev sammen med Kodaly's Variationer (disse dog ikke til at sammenligne med det første) mesterligt udført.

Ind imellem sang Else Brems »Tre Digte for Sang og Orkester« af Ravel med Tekst af Tristan Klingsor. Den harmoniske og instrumentale Struktur samt Teksten smelter Samm,en til en organisk Helhed, som ikke lader sig beskrive eller definere. Skulde man finde en Generalnævner maatte den hedde

Frankrig. Hele dette Stykkes Stemning eller Psyke om man vil er saa typisk gallisk. Udførelsen var saa helt i Pagt med Indholdet. Else Brems sang disse tre Sange storartet og med al tænkelig esprit, og at Ansermet akkompagnerede ypperligt, behøver jeg vist næppe at fremhæve.

Kort sagt - en Aften, som længe vil holde sig frisk i Erindringen.

John Frandsen.

Aarhus

Aarhus Byorkesters Indsats i Efteraarets Musikliv var bl. a. to populære Koncerter, den fØrste med Thomas Jensen som Dirigent og Victor Sch!Øler ved Flyglet (Tschaikowskys b-Moll), den anden under Knud Rasmussens Ledelse med den talentfulde Vagn Borggaard som en udmærket, Solist (Chopins e-Moll), alt under tilbØrlig Jubel fra Publikum og Presse.

Aarhus , Philharmoniske Selskab (Dir.: Thomas Jensen) har haft en virkelig smuk OpfØrelse af »Skabelsen«. Koret, sammensat af Sangforeningerne »Brage« og »Flora«, klarede sig stolt. Solisterne Karin Munk, Aksel SchiØtz og Holger Nørgaard var ganske gode, sidstnævnte bedst. Men Oplevelsen var Orkestret! Sjældent har man hØrt Partiturets orkestrale Finheder saa yndefuldt udformet - Ikke at Orkestret paa nogen Maade dominerede -, nej, alt - Kor, Solister og Orkester - holdtes indenfor samme smagfulde, musikermæssige Ramme af Thomas Jensens sikre Haand. Selskabets 2. Koncert var en Beethoven-Aften med den ferme Panni Nagy (C-Dur Koncerten), 4. Symfoni og Leonore No. 3, der var Orkestrets fornemste Indsats denne Gang.

Den gamle Aarhus Musikforening, som tidligere gjorde i Stjerneimport og har skænket Byen uforglemmelige Aftener med alle Tidens store Navne, sØger nu - omend ikke med samme sikre Haand at orientere sig paa det hjemlige Firmament. I dette Efteraar hØrte man Aksel Schiøtz synge Schubert og Carl Nielsen, smukt som altid, og Herman D. Koppels mesterlige Gengivelse af Carl Nielsens Op. 40. Ved Sæsonens 2. Koncert glædede man sig endnu en Gang over Johanne Stockmarrs fine Kunst i et klassiskromantisk Program.

Udover disse Seriekoncerter har her - saa vidt jeg husker - kun været to Salskoncerter. Galina Werschenska havde en pragtfuld Klaveraften, og en ung Aarhusdame, Rigmor Gadborg, gav en Sangaften med et imponerende Program. Frk. Gadborg har baade Talent og gode Intentioner, men Stemmen er for uskolet og den kunstneriske Udformning for udvendig dramatisk til at kunne udlØse dybere musikalske RØrelser.

Paa Grund af Kulde og MØrklægning ligger al Kirkemusik stille i disse Vintre, men i September hØrtes det nyrestaurerede Or

gel i Set. Pauls Kirke (A. C. Zachariasen, Aarhus) ved tre Kirkemusikaftener, hvor de Medvirkende var Gudrun Kesmodel, Mirjam Madelung, N. 0. Raasted og Georg Fjelrad, og lad mig saa heller ikke glemme den i DØlgsmaal arbejdende Kammermusikforening, hvor en lille Skare Entusiaster samles om Aarkus-Kvartetten (Bramstoft-Hougaard- Roland-Fabricius) o-, andre- Konstellationer af Byorkestrets Solister i et Programudvalg, der holder en sund Balance mellem gammelt og nyt.

Georg Fjelrad.

Odense

Første Del af Sæsonen i Odense har været præget af Aktivitet indenfor de forskellige Musikinstitutioner.

Filharmonisk Orkester havde sin første Koncert i November, denne Gang uden Georg Høberg, d-er havde maattet sende Afbud, men med Teatrets Kapelmester, Ove Peters, som Dirigent og Carlo Andersen som Solist. Programmet bestod af Mozarts »Eine kleine Nachtmusik« og g-moll Symfonien samt Paganinis Koncert.

Det fynske Kammerorkester har haft 2 Koncerter, -een paa Fyens Forsamlingshus med bl. a. Tschaikowskys Serenade, Reesens Bearbejdelse af »Jeg gik mig ud en Sommerdag« og Mendelsohns Violinkoncert (Solist Carl Nielsen), og een i Domkirken: En Orgelkoncert af Hån-del (Solist Børner Nielsen) og Concerto grosso af Corelli, beggre Koncer

1-11

ter under Ledelse af Martin Andersen.

Odense Madrigalkor opførte i Oktober under Ledelse af Kai Senstius Mozarts, Requiem; Solister var Karin Munk, Lillian Weber Hansen, Aksel Schiøtz og Holger Nørgaard.

Odense, Motetkor fremfØrte, ogsaa. i Oktober, i Domkirken det Program, som blev anvendt ved dets Koncert i Slotskirken i.København under Ledelse af Arne Berthelsen.

Herrekoret Arion dirigeret af Kai Senstius san- i November en Række danske og

Z,

svenske Mandskorsange.

Odense Musikforening har haft de 2 af Sæ,sonens 4 planlagte Koncerter, den ene med Pianisten Vasarhelyi og Henrik Saxenskjold, den anden m-ed Ebba Wilton, Magnus Andersen og Elof Nielsen.

Odense Korforening fortsætter sine Koncerter af mere privat-Karakter dels med Kammermusik, dels med Orkester, hvis Leder 'Laar er Johs. Nielsen. Kai Senstius.

Årgang 18/1943, nr. 01