Foreningerne

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 06 - side 146-149

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Modtag Seismografs nyhedsbrev
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 10-16. Raadhusstræde 1, 1. Sal, K. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Hakon Børresen. (Formand), Torbe,n Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schlerbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab: Erik Abrahanisen,, Endlius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Birger Wøllner Gaarn, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Max Måller, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wåldike.

Sekretær og juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K., Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Ordinær Generalforsamling

afholdtes i Odd Fellow-Palæets Selskabslokaler Lørdag den 26. April 1947 Kl. 14 med følgende

Dagsorden:

1) Formanden aflægger Beretning.

2) Kassereren frernlægger Regnskaberne. 3) Valg af Bestyrelse og Suppleanter.

4) Valg af 7 Repræsentanter.

5) Valg af Revisorer.

6) Eventuelt (jfr. Lovenes § 11).

Formanden, Komponisten Hakon Børresen bød Velkommen og bad Højesteretssagfører Eiv. Helsted overtage Dirigenthvervet.

Dirigenten takkede og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad Dagsordenens Punkt 1:

Formanden indledede sin Beretning med at mindes Hans Majestæt Kong Christian den Tiende og bragte i Erindring, at Kongen i sin lange Regeringstid mangfoldige Gange havde vist Musiklivet Bevaagi~nhed, senest ved i 1938 at overtage Protektoratet for den 8. nordiske Musikfest. beltagelsen ved Kongens' Død samlede sig i første Række om Dronning Alexandrine, der var en varm Ven af Musiklivet, og han foreslog, at Generalfor~ samlingen sendte Droning Alexandrine en telegrafisk Hilsen af følgende Ordlyd:

»Dansk Tonekunstner Forenings Generalforsamling sender i taknemlig Erindring om den Støtte, Kong Christian og Deres Majestæt har ydet dansk Musikliv gennem Kongens 35-aarige Regeringstid, Forsikring-en om sin varmeste Deltagelse

X"",

i den tunge Sorg, Deres Majestæt og alle Danske har lidt ved Kongens Bortgang.«

Generalforsamlingen, der staaende havde paahørt Formandens Mindeord, gav

t,

sin eenstemmige Tilslutning til Forslaget. Formanden foreslog videre, at der til Kong Frederik og Dronning Ingrid sendtes følgende telegrafiske Hilsen:

»Dansk Tonekunstner Forenings Generalforsamling tillader sig at fremsende Forsikringen om sin varme Deltagelse i den store Sorg, der har ramt Deres Majestæter og alle Danske ved Kong Christians Bortgang, og ønsker Held og Lykke til fortsat Kongegerning til Ære og Fremgang for Danmark og dets kulturelle Liv.«

Forsamlingen gav sin Tilslutning hertil ved at rejse sig.

Endelig mindedes Formanden de i Aarets Løb ved Døden afgaaede Medlemmer: Koncertsangerinde Fru Gudrun Gad, Komponisten, Direktør Rudolph Simonsen, Pianisten Johan Svendsen, Musiker P. Olesen, Kordirigent C. Nielsen, Odense, Fru Rosa Steiness, Komponisten, Professor Paul v. Klenau og Violinistinden Frøken Mathilde Haagerup, samt udenfor Forenin~ gens Kreds Professor H. 0. G. Ellinger.

Der var Grund til at nævne, at Frøken Haagerup, som gennem mange Aar havde været Medlem af Foreningen og havde levet i meget beskedne Kaar, havde efterladt sig et Testamente, hvori hun havde bestemt, at de faa Værdier, der fandtes efter hende, skulde tilfalde Foreningens Understøttelsesfond.

Foreningens Tilskud fra Staten var fortsat bevaret, medens Justitsministeriets Tilskud til Musikraadets Kontorhold efterhaanden var steget til 900 Kr.

Den kulturelle Fond havde paany bevilget Foreningen et Tilskud paa 2.000 Kr. til dens almindelige Virksomhed, og da der var Haab om ved Fondens forestaaende Uddeling at opnaa et lignende Tilskud, vilde det være muligt at udskyde Spørgsmaalet om en Kontingentforhøjelse endnu et Stykke Tid.

Af Understøttelsesfondens Midler var der i Februar 1947 uddelt 1.500 Kr., takket være et fortsat betydeligt Tilskud fra Journalistforbundets Rundskuedag, som Professor, Dr. phil. L. Abrahamsen sørgede for, og det i Fjor nævnte aarlige Tilskud fra det Warburg'ske Legat.

Samarbejdet indenfor Musikraadet havde i det forløbne Aar været præget af stor Travlhed, fortrinsvis foraarsaget af en betydelig Stigning i Antallet af Ansøgninger om Arbejdstilladelse for udenlandske Kunstnere. Mod Forventning havde Landsdelsorkesterkommissione~i ikke afsluttet sit Arbejde, hvilket i første Række li,avde sin Aarsag i, at de Lønforhandlinger med de statsansatte Orkestre, som var en Følge af Ændringerne i Tjenestemandsloven, havde maattet afventes, for at Kommissionsbetænkningen kunde bringes i Overensstemmelse med de ændrede Aflønningsforhold. Interessen for Sagens Gennemførelse ikke mindst ude omkring i Landet var fortsat stor, og et Underudvalg indenfor Kommissionen hav~

de for nylig lagt sidste Haand paa Betænkningen, saaledes at Spørgsmaalet om Betænkningens Trykning kun afhang af Typografstrejkens Ophør.

Der var Grund til at hilse med Glæde, at Regering og Rigsdag i Forbindelse med den i 1946 vedtagne Forhøjelse af Forlystelsesafgiften af Filmsforevisninger havde strøget Afgift af Musikfremførelser.

Den kulturelle Fonds Uddeling for Finansaaret 1947/48 vilde undtagelsesvis først finde Sted i Løbet af Juni Maaned d. A., hvorfor det var vanskeligt at sige noget om Resultatet. Der var do,,, Grund z,

til at tro, at Fonden vilde være i Stand til at uddele et Beløb, som ikke var mindre end den i Fjor uddelte Sum, ca. 235.000 Kr., og det kunde paaregnes, at Fonden fortsat vilde støtte de større Provinsorkestre, derunder ogsaa de nydannede Orkestre i Odense og Sønderjylland, indtil Landsdelsorkesterordningen kunde f øres ud i Livet.

Om Fondens Hædersstipendium og Lange-Milller Stipendiet var Bestemmelse endnu ikke truffét.

Det havde været et alvorli-t Sla,,, for Musikfremførelserne i København og en z,

Række sjællandske Provinsbyer, at der ikke af Beskæftigelsesfondens Midler var stillet Penge fil Raadighéd til Fortsættelseaf de i de senere Aar gennemførte Koncerter for Skoleungdommen. Der var fra det administrerende Udvalgs Side gjort store Anstrengelser for at søge en Bevilling gennemført blot i begrænset Omfang, men desværre uden Held.

Foreningen havde i Lighed med tid~ ligere Aar deltaget i Arrangement af Propagandaugen for den levende Musik, som i 1946 afholdtes for 13. Gang.

Ogsaa i det forløbne Aar havde Med-

lemmerne modtaget Dansk Musiktid.,,skrift,

som Foreningen -var Medudgiver af under

midlertidig Redaktion af Vioiinisten

Sverre Forchhammer. Ved Forhandlinger

inellern Udgiverorganisationerne var man

enedes om at foretage en længe ønsket

Sammenslutning af »Dansk Musiktids-

skrift« og Tidsskriftet »Levende Musik«,

der blev udgivet af Mag. art. Gunnar Hee-

rup, og fra 1. Januar 1947 at udgive begge

z, Z,,

Tidsskrifter under Navnet »Dansk Musiktidsskrift« med Magister Heerup og Mag. art. Søren Sørensen som ligestillede Redaktører. Desværre havde allerede Tonen i Tidsskriftets første Nummer givet Udgiverorganisationerne Anledning til alvorlig Paatale overfor Redaktørerne, der bl. a. i spøgefuld Form havde rettet et utilsløret Angreb paa Domorganist N. 0. Raasted for hans nationale Forhold under Besættelsen, ligesom et Medlem af Musikannielderringen og et mangeaarigt Medlem af Foreningen havde været udsat for Spøgefuldheder, som de med Rette kunde føle sig krænkede o-,,er. Sagen havde givet Anledning til indgaaende Drøftelser indenfor Bestyrelsen og paa Fællesmødet med Repræsentantskabet den 22. Februar d. A., og der havde været almindelig Enighed om, at Forholdet var af en saadan K arakter, at Redaktionen ikke kunde fortsætte. Der var senere ført Forhandlinger med de øvrige Udgiverorganisationer, og en Løsning af hele Sagen beroede for Tiden paa Udfaldet af en Injuriesag, som Domorganist Raasted havde anlagt mod Magister Heerup.

Af større Begivenheder var der Grund til at nævne, at Foreningen efter Indbydelse fra Det unge Tonekunstnerselskab gennem sin Sekretær deltog i Tilrettelæggelsen af den internationale Musikfest, som International Society of Contemporary Musie havde planlagt til Afholdelse i København i Tiden 29. Maj til 4. Juni d. A.. Det var yderst glædeligt, at det var lykkedes den danske Sektion af I. S. C. i NI. at faa Musikfesten henlagt her til Landet, og det danske Musikliv havde Lov til at se hen til en begivenhedsrig Uge, der vilde omfatte bl. a. to af Statsradiofonien foranstaltede Orkesterkoncerter, en Kammerorkesterkoncert, flere Kammermusik - koncerter, hvoraf en i Lund, og en Fes~ forestilling i Det kgl. Teater samt naturligvis forskelligt selskabeligt Samvær med talrige udenlandske Deltagere. Den kulturelle Fond vilde støtte Foretagendet med 10.000 Kr.

Det i Fjor omtalte Spørgsniaal om Musiklivets Repræsentation i Badioraadet var blevet løst paa en efter Omstændighederne tilfredsstillende i Maade. Som tidligere omtalt maatte det forventes, at Undervisningsministeriet i afdøde Otto Rungs Sted vilde beskikke en tidligere Lytterrepræsentant, Redaktør Knud Ree, som sin Repræ-sentant i Raadet, og i Stedet vilde tilbyde Musiklivet en yderligere musikkyndig Tilforordnet i Statsradiofoniens Programudval,,,.. Denne Forventning var gaaet i Opfyldelse, og Musikraadet havde derefter stillet Forslag til Undervisninsministeriet om, at Raadets og Foreningens Sekretær blev beskikket som Tilforordnet paa den nye Plads. Dette Forslag var blevet fulgt, saaledes at Raadets Sekretær nu havde Lejlighed til at følge Statsradiofoniens musikkulturelle Arl)ejde paa nærmeste Hold og søge at freninie Musiklivets lnteresser.

Under den norske Musikuge i Maj 194G havde de indl)udte svenske Gæster bebudet, at man i Sverige vilde søge at afholde en nordisk Musikfest i Løbet af 1947, og der var for ganske nylig gennem Dansk Komponist-Forening udgaaet Indbydelse til en nordisk Musikfest i Stockholm i Septeml)er Maaned d. A. under Former, der paa visse Punkter afveg fra de hidtil anvendte. Sagen vilde nu blive behandlet nærmere i Musikraadet.

Sine repræsentati-~re Forpligtelser havde

Foreningen varetaget i detsædvanlige

Omfang, saaledes at der til en ]Række In-

stitutioner og Enkeltpersoner, som For-

eningen havde staaet i Venskal)sforhold

eller Taknemmeli.,._ var sendt

,hedsgæld till

Lykønskninger og Blomsterhilsener i Anledning af Jubilæer eller runde Fodselsdage, ligesom en ]Række Afdøde var liædret med Kranse.

Formanden sluttede med en Tak til Medlemmerne for udvist Tillid, liresoni

el

han takkede Bestyrel,

sen og Sekret,---eren for sædvanligt godt Samarbejde.

I Tilslutning til Formandens Beretning, der godkendtes eenstemmigt, f renisatte Sekretæren, Højesteretssagfører Eiv. Helsted, nogle Bemærkninger om Landsdelsorkesterkommissionens Arbejde, Forenin-ens Forhold til Dansk Musiktidsskrift, hans egen Virksomhed som Tilforordnet i Statsradiofoniens Programudval,.., og den z,

kommende nordiske Musikfest i Stockholm.

ad Dagsordenens Punkt 2:

Kassereren, Redaktør Axel Kjerulf, fremlagde Foreningens og Understøttelsesfondens Regnskal)er, der godkendtes eenstemmigt med Decharge til Bestyrelsen.

ad Dagsordenens Punkt 3:

Samtlige Bestyrelsesmedlemmer og Sul)pleanter genvalgtes eensteminigt.

ad Dagsordenens Punkt 4:

De afgaaende 7 Niledlemmer af Repræsentantskabet: Domkantor E111i1i LIS 13aiigert, Kgl. Kammersangerinde Ellen Beck, Musikkonsulent Kai Aage Bruun, Piafflz:,

,sten Chr. Christiansen, Kapelmester Thonias Jensen, Komponisten Knudåge Riisager og Magister Mogens Wøldike genva,1,tes eenstemmigt.

ad Dagsordenens Punkt 5:

Som Revisor genvalgtes Vioffifflygger Knud Hjorth og Fløjtenisten Ernst Hye Knudsen.

ad Dagsordenens Punkt 6:

Der forelaa ingen Sag til Drøftelse.

Gciieralforsamlingen hævet Kl. 1514.

Dansk Kontponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, Lørdag 10 -14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Pak-e 5405. Postgirokonto 4252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (Formand), N. 0. Raasted (Næstformand), Finn Høff ding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Juridisk Konsulent: Højesteretssagfører Carl Ricard, Nørregade 18. Henvendelse kan dog kun ske efter forudgaaende Aftale med Foreningens Kontor.

Musikpæ.dagor.risk Forening

Kontor og Sekretariat: Hverdage 16-17 Fru Gerda von Bfilow, Skt. Thomas Allé 1, N"". Tlf. Vester 2276 y.

Postgirokonto.- 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Thorvald Nielsen (Formand), Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. Finn Høffding (Næstformand), K,-astelsvej 1, ø. Tlf. øbro, 3619. Povl Fledelius (Kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Bålow (Sekretær), Knud Leopold Nielsen, ORsagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Else Printz, Kristian Riis, Ingeborg Stroyberg.

Det unge Tonekunsinerselskab

Kontor: Kontortid 11-15, Lørdag 11

13. Kronprinsessegade 26, 3. Sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto: 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsesse ade26,3.Sal,K.

Teatertelefon: Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 15-15,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Johan Bent-zon, Enidrup Banke 159, ø. Tlf. Rvvanl--, 836 x.

Årgang 22/1947, nr. 06