Musiklivet

Af
| DMT Årgang 22 (1947) nr. 06 - side 145-146

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Modtag Seismografs nyhedsbrev
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet

Danmark

Universitetet

// Pianisten Bengt Johnsson afsluttede

sin Magisterkonferens d. 14. Juni. De to

4-Timers Opgaver var: 1) Motetten i det

15., og 16. Aarhundrede ' 2) Udviklings-

linien i Wagners musikdraniatiske Pro-

duktion. 10 Timers Opgaven lød: Cyklus-

dannelse og Satsformning i Buxtehudes

frie Orgelstykker. Ved den mundtlige

Eksamination var Opgaven i Formlære:

Mozarts Pragersymfoni; i Æstetik: Den

æstetiske og psykologiske Baggrund for

Z"",

Musikopfattelsen; i Musikhistorie: Instrumentalmusikken efter Beethoven. Den store Opgave var en Redegørelse for Gennemføringsdelenes Planer i Beethovens Klaversonater med særlig Hen,blik paa Motivteknik og storformelle Opbygninger, herunder ogsaa Modulationsforhold, - og den afsluttende Forelæsning var om Troubadur- og Trouvéresang.

Det kgl. Teater

Sv. S. Schultz har faaet antaget en z,

l-Akts Opera paa Det kgl. Teater. Teksten er skrevet af Schultz selv og handler om Livet bag Kulisserne inden en Operapremiére.

Radio

Det blev Gerhard Schepelern, der gik af med Sejren i Statsr4diofoniens Kordirigent-Konkurrence. Schepelern har tidligere navnlig gjort sig bemærket ved sin Fremførelse af »Don Juan« som Koncertopførelse for et Par Aar siden.

. // I »Politiken«s Kronik d. 10. Aug.

rettede Knudåge Riisager en skarp Kritik

mod Kvaliteten i Radioens folkelige Mu-

sikudsendelser, især Transmissionskoncer-

terne. N ogle Dage senere (d. 13. Aug.)

gjorde »Ekstrabladet« et Forsøg paa a ' t faa

Radioens ansvarli,,e Folk til at kommen-

tere denne Sag. Den eneste, der katego-

risk nægtede at udtale sig, - var Musik-

chef en.

// Efter Konkurrence er følgende Nilusikere ansat i Radioorkestret: Janitscharen Ib Jarlkov, Trompettisten Jens Andreasen.

Kirkenikusik

// Nye Organistudnævnelser: j Ma,,. art. llenrik Glahn (Jægersborg Kirke); Ilans

Nyholm (Hellerup Kirke); Johannes Juul (Nykøbing S.), Alton Petersen (Aalholm, Kirke, Kbh.).

Dødsfald

Kort efter sin 75 Aars Fødselsdag døde kgl. Kammersangerinde Ida Møller d. 10. August. Hun var Elev af Sophie Keller og debuterede 22 Aar gammel som Nattens Dronning i »Tryllefløjten«. Efter et Studieophold i Paris var hun i en- Periode knyttet til Dagmarteatret under Herolds Forsøg paa at skabe en Opera dér, men vendte snart tilbage til Kongens Nytorv, hvor hun gennem en Menneskealder tjente sin Kunst paa den smukkeste Maade. 1 1907 blev hun udnævnt til kgl. Kammersangerinde og i 1926 dekoreredes hun med Ingenio et Arti.

Fødselsdage og; Jubilæer

Komponisten, Organist Joseph Hammermåller fyldte d. 9. Aug. 90 Aar. I næsten 50 Aar var han Organist og senere ogsaa. Kantor ved den katolske Ansgar Kirke i Bredgade.

// D. 12. Aug. fyldte Anders Brems 70 Aar. Oprindelig Klarinettist fandt han dog tidligt sit egentlige Felt, Romancesangen, hvor han med sin smukke Stemme og . fine Sangkultur snart blev en af vore mest beundrede Koncertsangere. I de senere Aar har han været en søgt Sangpædagog.

// Fagottisten, kgl. Kapelmusikus Ths. Larsen fyldte d. 26. Juli 60 Aar. Han var oprindelig Violinist og Trompettist i Tivolis Koncertsal, men gik allerede i Begyndelsen af Tyverne over til Fagotten og kom kort efter ind i Det kgl. Kapel, hvor han nu har siddet i omtrent 25 Aar.

Provinsen

Efter de vellykkede Opførelser paa Aarhus Teater af »Jægerbruden« har man besluttet at gøre Operaopførelserne i Aarhus til en permanent Institution med Fremførelse af to Operaer i hver Sæson, en om Foraaret og en om Efteraaret. Repertoiret skal dels omfatte eeldre Værker, som ikke i lang Tid har været opført paa Det kgl. Teater, dels Operaer, som ikke tidligere har været opført herhjemme.

Man haaber at kunne sikre sig Gerhard Schepelern som Dirigent.

// Den 6. August afholdt Dansk Musiker Forbund i Forbindelse med Danske Provinsmusikeres Pensionskasse en stor Propaganda-Koncert i Viborg. Der medvirkede et Harmoniorkester paa 125 Mand under Ledelse af Sv. Chr. Felumb. Det var Forbundets 34. Musikfest.

// Efter en aarelang Dvaletilstand er der nu igen begyndt at komme Liv i »Fynske Musikanter« under Ledelse af den musikenthusiastiske Gaardejer Hans Larsen, Pederstrup. Hans Larsen spiller selv baade Violin og Obo og har tidligere bl. a. spillet i Odense philharmoniske Orkester. Nu planlægger man yderligere Dannelsen

t,

af et Kor i Tilknytning til Orkestret og

Z1:1

haaber derved at skabe fornyet Interesse om de »Fynske Musikanter«, skønt Musikinteressen paa Fyn i øjeblikket efter Sigende skal være meget ringe.

t,

Dansk Hus W i B. B. C.'s »Third Programme«

Da Mo,,,ens Wåldike sidste Aar var n

med Drengekoret i London, tilbød B.B.C. ham en dansk Koncert d. 17. Oktober. Paa Grund af Engagement i Sverige var Wóldike ikke i Stand til at tage imod dette Tilbud; der har derfor siden været Forhandlinger om at afholde en Koncert senere, og WMdike har sendt ikke mindre end 6 Programmer til London. Resultatet er nu blevet, at Koncerten skal afholdes d. 2. Oktober Kl. 20,30 over »Third Programme« og B.B.C. har, efter at have hørt Pladeoptagelser af Knud Jeppesens »Et dansk Te Deum«, med Glæde antaget dette Værk samt Carl Nielsens første Symfoni. Paa engelsk Opfordring dirigerer W,51dike tillige Håndels »Funeral. Anthem« i Stedet for det foreslaaede Værk »Hymnus anioris«.

Årgang 22/1947, nr. 06