Dansk Komponist-forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 04 - side 90-90

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Edition s

Annonce

Annoncér hos Seismograf

DANSK KOMPONIST-FORENING

FORMAND: Knudåge Riisager. Juridisk Konsultation: Alle Henvendelser vedr. juridiske Spørgsmaal, jfr. Lovenes § 4, skal ske gennem Foreningens Kontor. KONTOR: Tietgensgade 30, København 'V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Telefon: Palæ 54 05. Postgirokonto Nr. 32 52.

fi Ved Aksel Agerbys Død er den Plads i Bestyrelsen, som han beklædte, først i Aaret 1934-35 og dernæst fra 1936-42, blevet ledig. Bestyrelsen har i Overens~ stemmelse med Bestemmelsern e i Lovenes § 7 suppleret sig med Finn Høffding indtil førstkonininde ordinære Generalforsamling, hvor endeligt Valg for Resten af det afgaaede Bestyrelsesmedlems Valgperiode, (ler udløber 1944, derefter skal finde Sted.

1/ KODA afholder sin aarlige Generalforsamling den 29. April Kl. 16. Nærniere Meddelelse om Stedet og Dagsordenen vil tilgaa livert enkelt af vore I

'Medleinnier.

Bestyrelsen anmoder Medlemmerne om at møde til Generalforsamlingen. Det er en kendt Sag, at KODAs Generalforsamling i ifior formede sig paa en Maade, som ingen danske Komponister kan være tjent med, fordi det skader vor Anseelse udadtil o,1 svækker vor Stilling indenfor KODA, naar det viser sig, at'der ikke engang er saa megen Interesse indenfor Dansk Komponist-For_ enings Medlemmer for KODAs Virksomlied og dermed for en væsentlig Del af danske Komponisters egen økonomiske Trivsel, at (let fremmødte Antal Medlemmer er stort nok til ved Afstemnin

gen at tilbagevise saadanne grundløse Angreb paa K,0DAs Ledelse, som fremkom paa den nævnte Generalforsamling. Det bør ikke alene være en naturlig Pligt at møde til KODAs Generalforsamling, men ogsaa en i høj Grad tiltrængt Sikkerhedsforanstaltning mod ansvarsløse Forsøg paa at mistænkeliggøre denne Virksomhed og KODA-Raadets Arbejde. Tilstedeværelsen af en tilstrækkelig stor Repræsentation af Dansk Komponist-Forenings Medlemmer vil derimod kunne sikre fredelige og sømmelige Former for KODÅs Generalforsamling.

// Derektionen for Københavns Somnier-Tivoli har meddelt, at man ikke kan paatage sig noget som helst Ansvar for alle de - Manuskripter og Orkestermaterialer, der bliver tilsendt Tivolis Kapelmestre, og som i mange Tilfælde henligger i Aarevis uden at blive afhentet. Man kan kun garantere for de Ting, der bliver afleveret paa Tivolis Kontor inod Kvittering.

Det tilraades derfor Medlemmerne i egen Interesse altid at forlange Kvittering for afleverede Manuskripter, baade naar det gælder Tivoli, ol naar man indsender Værker til Statsradiofonien.