Foreningsmeddelelser

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 01 - side 29-31

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Edition S
  • Annonce

    Kunstkritikk

Foreningsmeddelelser

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og Sekretariat: -

Raadhusstræde 1, 1. Sal, København K. Tlf. Palæ 7576. Hverdage 10-16.

Bestyrelse:

Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

Repræsentantskab:

Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius

Bangert (Pædagog), Ellen Beck (Sanger),

Kai Aage Bruun (Musikforfatter), Birger

C,

Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), Finn Høffding (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Milller (Sanger), Knudåge Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne Stockmarr (Instrumentist), Mogens Wøldike (Organist).

Sekretær og Juridisk Konsulent:

Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raadhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Pal2e 7576.

Bestyrelsen Ønsker Medlemmerne et lykke

ligt nyt Aar og takker for udvist Tillid i 1942.

Den beder Medlemmerne tage godt imod Dansk Musiktidsskrift i dets nye Skikkelse og stØtte Tidsskriftet og dets Redaktion ved at virke for dets Udbredelse.

Omlægningen og Udvidelsen har i fØrste

ZD

Række kunnet gennemfØres ved Offervilje fra Det unge Tonekunstnerselskabs Side. Herfor bringer Foreningen Selskabet sin bedste Tak.

Ved Opkrævniffgen af Medlemsbidraget har Medlemmerne hidtil modtaget baade Kvittering og Medlemskort. Af praktiske Grunde vil der fremtidig kun blive udleveret Medlemskort, hvis Bagside er paatrykt, Kvittering for det betalte Kontingent.

Dansk Komponist-Forening

Formand:

Knudåge Riisager. Juridisk Konsultation: Alle Henvendelser vedr. juridiske Spørgsmaal, jfr. Lovenes § 4, skal ske gennem Foreningens Kontor.

Kontor:

Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

I Overensstemmelse med Dansk Komponist-Forenings Loves § 18 vil der af Understøttelsesfonden være at uddele:

1) Enkefondsandele til Enker eller forældreløse Børn under 18 Aar efter Komponister, der har været aktive Medlemmer af Dansk Komponist-Forening, og

2) UnderstØttelse til økonomisk vanskeligt

stillede aktive Medlemmer.

Ansøgninger (for Enker med Angivelse af eventuelle Børn under 18 Aar) bedes indsendt til Dansk Komponist- Forening inden den 15. Februar d. A.

De Ansøgere, der kommer i Betragtning, vil senest den 15. Marts faa Brev herom fra Raadet. Anden Bekendtgørelse bliver ikke udsendt. løvrigt henvises til Overgangsbe

.el

stemmelsen i Lovenes § 18.

I Overensstemmelse med Lovenes §19 c kan Foreningens Medlemmer - dog ikke Arvingers Repræsentanter - indgive Ansøgning om Rejse- o-, Studielegater. Ansøgnin

t,

ger af denne Art kan indsendes i Aarets Løb, naar Anledning gives, og maa indeholde Op

lysninger om Rejsens eller Studiernes Formaal. eller anden Begrundelse.

Straks efter Nytaar skal Kontingentet for 1943 indbetales. Medlemmerne erindres herom, idet Udbetalingen af Honorarer ikke finder Sted, før Kontingentet for det nye A,ar er berigtiget, ligesom Adgang til Generalforsamlingen, der afholdes sidst i Februar, er betinget af gyldigt Medl,emskort.

Medlemmer, der til Kontrol med deres Selvangivelse ønsker Sikkerhed for, at der er Overensstemmelse mellem deres egen Opgørelse over de Beløb, der i 1942 er udbetalt dem gennem Dansk Komponist-Forening, og de i Foreningens Bøger noterede Beløb, kan ved personlig Henvendelse i Januar Maaned paa Foreningens Kontor faa Indtægterne opgivet. Telefoniske Forespørgsler besvares z,

ikke.

Paa given Foranledning erindres paany om, at Tilladelse til Optagelse af Melodier i Sangbøger og -hæfter af enhver Art kun bør gives mod Honorar. I alle Tvivlstilfælde bøt

enten Foreningen adspørges eller den paa-

gældende Udgiver henvises til Forhandling Kontor:

med Dansk Komponist-Forening. Det er ef-

terhaanden lykkedes os at gøre Udgiverne af

saadanne Sangbøger begribeligt, at Kompo- Formand:

z,

nisternes Arbejde skal b-etales, ligesom der i de fleste Tilfælde overhovedet ikke er nogen Hjemmel i Forfatterloven for vederlagsfri Benyttelse af Melodier.

Husk, at naar der paa Afregningerne er anført Forlagsbetegnelse (f. Eks. W.H. - S. og B. - E. og S. - Th. - etc.) betyder det, at der i Honoraret er fradraget Forlæggerandel. For at undgaa eventuelle Fejltagelser maa Medlemmerne selv holde Rede paa, om det er rigtigt, at de paagældende Værker er udkomne paa de saaledes betegnede Forlag

ZDI

og om d-er ifølge Forlagskontrakten i det hele taget tilkommer Forlaget Andel i de beregnede Honorarer (f. Eks. Kommissionsudgivelse).

Det unge Tonekunstnerselskab

Kronprinsessecrade 261, K. Tlf. Byen 726.

~1

Kontortid 11-15.

Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812.

Næstformand:

Johan Bentzon, Emdrup Banke 159. Tlt. Ryvang 836 x.

Kasserer:

BjØrn MØller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363.

Postkonto:

3474 Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26', K.

Teatertelef on:

Byen 726, Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til Det kgl. Teater maa sendes til Kontoret med vedlagt frankeret Konvolut med egen Adresse.

Z. Kammermusikkoncert

finder Sted Fredag den 29. Januar 1943 Kl. 20 i Hornung & Møllers S-al.

Årgang 18/1943, nr. 01