Fra musiklivet

Af
| DMT Årgang 18 (1943) nr. 09 - side 237-238

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Edition S
  • Annonce

    Kunstkritikk

Fra Musiklivet

Véd JOKANN-E BRANDT 1V1-E-LS.EN

Aalborg Byraad har bevilget. 20.000 Kr. til z,

Aalborg Byorkester, hvis Seeson herved er sikret økonomisk.

Statsradiofonien afholder den 26. Novernber Konkurrence om to Cellopladser. Anmeldelse inden 18. November paa særligt Skema,

t,

som rekvireres fra Kapelregissøren.

Amager Folkemusikskole fejrede den 26. Oktober sin 10 Aars Dag. Den blev stiftet af Finn H6ff ding. De sidste 8 Aar er den ledet af Poul Sørensen.

For at skaffe Klarhed over Muligheden for dels at skaffe forøget Indtægt til Den kulturelle Fond og dels for at søge gennemført en generel Ordnin..,, med -offentlige Tilskud til Landsdelsorkestre dog under den Forudsætning, at disse i størst mulig Omfang etaz,

bleres. paa en af Statskassen uafhængig øko~ nomisk Basis, har Undervisningsministeriet som tidligere meddelt nedsat et Udvalg. Dets Formand er Kontorchef Paludan-Milller, Undervisningsministerie.t; som Repræsentant for Dansk Tonekunstnerforening, Musikraadet er udpeget Komponisten Knudåge Riisager og Landsretssagfører Eiv. Helsted og for Dansk Musikerforbund dets Formand 0. Kruuse-Andersen, desuden er d-er i Udvalget Repræsentanter for Finansministeriet, Indenrigsministeriet, Den danske Køb-stadforening og Københavns Kommune.

Amagerbroskolens Sanglærerinde, Frk. Gunhild Andersen, hår skrevet Tekst til et lille Syngespil for Skoleelever. Det hedder »Guldskoene« og er bygget over et russisk Folkeæventyr af Gogol. Finn Viderø har arrangeret o,, komponeret Musiken.

1:1

Debut: 29. September Børge Gabrielsen, Sang, Tenor, i Operaen »Co-si fan tutte« paa Det kgl. Teater. - 29. September A. Sekker Hansen, Klaver, Elev af Victor Schi6ler.

29. September Ingeborg Høgstedt, Sang, Alt,

Elev sidst af Christian Riis. - 13. Oktober

Ilse Hage, Orgel, i Simeons Kirke. - 12.

Oktober Erna Strøyer Christiansen, Sang,

Sopran, Elev af Vagn Hedernann. - 6. Ok-

tober Ebba Hansen, Klaver, Elev af Haral-dur Sigurdsson. - 15. Oktober Frode Madsen, Sang, Tenor, Elev af Anders Brems. - 31. Oktober Aksel Rindel, Sang, Baryton, Elev af Magnus Andersen.

Dr. phil. Arthur Arnholtz er blevet ud-

nævnt til Lektor i Talens og Sangens Hi-

storie og Æstetik ved Københavns Univer-

sitet. Lektor Arnholtz begyndte 1928 som

Adjunkt i Engelsk, Dansk og Sang i Aaben-

raa, og har derefter i Aarene 1933-38 været

dansk Lektor i Berlin. 1938 disputerede han

for den filosofiske Doktorgrad ved Køben-

havns Universitet med Afhandlingen »Stu-

dier i Poetisk og musikalsk Rytmik«. Siden

1939 har han veeret Sanglærer ved Lyngby

Statsskole og har som Undervisningsassi-

stent ved Universitetet undervist Danskstu-

derende i Oplæsning og Musikstuderende i

Sanghistorie. 1943 blev han ansat som Læ--

rer i kirkelig Læsning og Tale ved Pastoral-

z:,

seminariet.

Den borgerlige Sangforening i Esbjerg fejrede den 28. Oktober sit 40 Aars Jubilæum ved en Koncert, der delvis transmitteredes af Statsradiofonien, og Udsendelsen af et lille F-estskrift. Foreningens Formand gennem 25 Aar er Cigarhandler Th. Lind og dens Dirigent Organist Hans Sørensen.

Jonas og Alfred Wilhelm Hansens Mindelegat er for i Aar tildelt den norske Komponist Bjarne Brustad og Violinistinden Ellen Birgithe Nielsen. Forlagets Legat for skandinaviske Komponister gik til den finske Komponist Leevi Madetoja.

Der foreligger nu Resultater af Dansk Mensural-Cantoris Komponistkonkurrence. Der er uddelt een Førstepræmie, for »Jorum«, Tekst af Erik Axel Karlfeldt, under Mærket »Holbein«, og tre Andenpræmier, for »Jeg ved en Urt«, Tekst af Hans Albertsøn 1566, under Mærket »Dies illa«, for »Højt paa en Gren en Krage«, Folkesagn, og for »Itaka«, Tekst af 0. 1. Levertin. Navnene paa Komponisterne vil først blive aabenbaret, naar Værkerne er indstuderet og op~ ført.

Operasangerinde Rena Pfiffer-Madsen. er afgaaet ved Døden kun 47 Aar gammel. Hun var en udmærket Kunstnerinde, baade i

Koncertsalen og paa Scenen, desuden gav hun sig meget af med Sangundervisning o_gg, havde mange Elever. Hun var gift med Operasanger Egon Madsen.

Årgang 18/1943, nr. 09