Foreningerne

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 03 - side 66-68

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Modtag Seismografs nyhedsbrev
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræ-de 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræs~ntantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Erik Tuxen, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Rlisager, Godtfr. Skjerne, Mogens W,61dike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København Kl. Tlf.'Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Kontortid: 10-13. Nørregade 18, 2. sal, K. Tlf. Tlf. Byen 2727 u. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Angående adgang til Del kgl. Teaters opera- og

ballelgeneralprøver

Dansk Komponist-Forening har efter langvarige forhandlinger opnået, at der til Det kgl. Teaters generalprøver på musikforestiffinger (opera og ballet) stilles et begræ-nset antal billetter (ialt 12-15) Ul rådighed for foreningens medlemmer mod en betaling af 50 øre pr. billet. Der udleveres kun een billet til hvert medlem.

Medlemmer, der ønsker at gøre brug af dette tilbud, kan herefter, såsnart en premiéredato er offentliggjort på repertoireplanen og senest to dage før premiéren indtegne sig på foreningens kontor (telefonisk) Byen 2727 it mellem kl. 10 og 13.

Generalprøven finder som hovedregel sted dagen før preni1éren kl. 11,30. Foreningens kontor indleverer listen over dem, der har indtegnet sig, til inspektør Borgens kontor på Det kgl. Teater, hvor b`.11etter afhentes generalprøvedagen senest kl. 11.

P. f. v.

Knudåge Riisager, formand.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt. lørdag)

Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), C. F. Richsvej 50, Kbh. F. Tlf. Fa. 5062 (træffes 12-12%, undt. onsdag og lørdag). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772 Ilse Meyer (sekretær), overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Otto Mortensen, Else Printz, Astrid Wodstrup.

GENERALFORSAMLINGEN i Musikpædagogisk Forening den 27. februar 1951 Formandens årsberetning:

I dette år er to af vore medlemmer afgået ved (løden: frk. Bodil Helsted (Viborg) og fru Signe Lønborg (Halmstad). Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at ære deres minde.

Mp F's medlemstal er forøget med 35 nye medlemmer siden 1. januar 1950, samtidig er dog 14 medlemmer udgået, medlemstallet er nu 549, deraf 4 ekstraordinære og 2 æresmedlemmer, 15 passive, 5 hvilende og 523 aktive inedlemmer. 378 er bosat i København, 115 i Jylland og på øeri~e.

Bestyrelsen har haft 9 møder, hvor foreningens anliggender er bleven drøftet, og forskellige sager er blevet behandlet i arbejdsudvalg.

Som man vil huske, havde vi i år 2 ekstraordinære generalforsamlinger. På den første blev en lovændring vedtaget, på den anden behandledes en nyformulering af reglerne til musikundervisning.

Der har været 9 medlemsmøder, hvor følgende emner behandledes:

I marts »Nyere fransk musik« ved Ingeborg Høgsted og SImone Tilliard, foranstaltet i samarbejde med Diskussionsklubben for sanglige Problemer og Københavns Folke- Musikskoler. .

I april talte organist Ak~el Andersen om »Frasering i Bachs orgel- og klavermusik«..

I september arrangeredes et mere officielt anlagt møde i samarbejde med Selskabet for Rytmik og Afspænding. Emnet var: »Musikopdragelse og skolerne«. Povl Fledelius var indleder. Foredraget og den efterfølgende diskussion er offentliggjort i DM og Musikpædagogen.

I oktober holdt Dora Sigurdsson et foredrag med grammoforidemonstrationer om »Kastraterne - den store sangkurists grund Iæggere og uovertrufne udøvere«.

Mødet i november arrangeredes i samarbejde med Københavns Folke-Musikskole, Selskabet for Rytmik og Afspænding, Solfégelærerforeningen og Talepædagogisk Forening. Professor Tranekjær Rasmussen talte, og foredraget liavde titlen »Personlighedsforskelle«.

I samme måned talte Finn Viderø om »Bachtidens stilarter«, og der opfordredes til yderligere behandling af emnet gennem et studiekredsarbejde. Resultatet af et sådant arbejde kunne evt. forelægges på den kommende kongres i Stockholm. Eventuelle deltagere kan endnu tegne. sig.

I december holdt Alex. Stoffregen et foredrag om »Klavermusikkens pedalbrug fra Bach til Bartók«, et emne som flere medlemmer havde ønsket behandlet. - Ved denne lejlighed vil jeg gerne bemærke, at vi er glade for at få henvendelse angående eniner som ønskes belyst ved medlemsmøder eller i studiekredse.

I januar afholdtes et møde i samarbejde med en del andre foreninger som er tilsluttet fællesrådet, hvor Else Hamburger hav-de demonstration med elever og holdt spørgetime. Og endelig talte magister Bengt Johnsson i februar, hvor han forelagde sin bog »Musikkens stilarter«.

Foruden disse møder har foreningen wieret inviteret til en aften som Wilhelm Hansen arrangerede i lighed med i forfjor, hvor den nyeste undervisningsmusik blev demonstreret. Desuden inviterede s olfégelærerforeningen os til at overvære et foredrage om »Nodeblindhed«.

I april afholdtes 2 elevkoncerter i Hornung & Møllers sal. En kreds af medlemmer på Amager har desuden arrangeret 2 ungdomskoncerter, en i foråret og en i efteråret 1950. Begge aftener gjorde stor lykke.

Ved »Propagandaugen for den levende Musik« deltog vi med 10 flælleselevkoncerter på forskellige skoler, og vi medvirkede desuden ved åbningskoncerten og ved afslutningen. Da ugen afholdtes 8 dage senere end sædvanligt, var der derimod ingen koncert i Tivoli, som var lukket på det tidspunkt. I lighed med de sidste år havde ipan åbent hus hos pædagogerne, og i radioen fik vi 2 udsendelser placeret, som vi arrangerede under titlen »Unge solister og komponister« og »Familien miisie(,rei-«.

Et ret betydeligt arbejde har desuden været forbundet nied MPF's første orkesterkoncert for børn. Koncerterne fandt sted den 3. januar kl. 14,30 og 16,30. Jeg tror disse børnekoncerter, som det er tanken at fortsætte med, er et godt supplement til Mp F's virksomhed. De udfylder ganske afgjort en mission og har desuden betydning for Mp F's stilling udadtil. En stor glæde var det, at både Berlingske Tidende, Politi~en og Wilhelin Hansens Musikforlag så beredvilligt støttede. tanken og garanterede den økonomiske side. Jeg vil gerne sige vore tre medarrangører tak for denne~ hj,,elpsom

hed og imødekommenhed. Også til de medvirkende og Knudåge Riisager, der skrev sit lille nye værk til lejligheden, vil jeg ligeledes rette en hjertelig tak, desuden til Ellen Jørgensen, der med så stor energi og dygtighed organiserede billetfordelingen, og sidst men ikke mindst til alle de medlemmer, som viste så stor interesse for sagen - uden den var det aldrig gået. Det samlede billetsalg ved de 2 koncerter androg 2273 billetter, hvoraf Mp F's medlemmer tegnede sig for de 1028.

Generalprøvebilletterne til Det kgl. Teater er nu blevet en realitet. Mp F fik stillet 15 billetter til disposition til generalprøverne på »Faust«, »Rosaura«, »La vida breve« og »Mestersangerne«.

Musikpædagogisk Forenings Hjælpefond er også i dette år trådt ud i livet. Som det vil huskes forelagdes den udarbejdede fundats ved gerieralforsamlingen sidste år, og indsamlingsarbejdet påbegyndtes i efteråret. Det har allerede givet et smukt resultat, således at fondens beholdning efter disse første udregninger beløber sig til lidt over 1.650 kr. Også mulighederne for skabelsen af en pensionsordning er i øjeblikket under overvejelse.

Som meddelt i Musikpædagogen, maj 1950, er skoledirektoratet til vor store glæde nu gået med til halvt sommerferiehonorar for musikp-.ædagoger, der er tilknyttet skolerne ved instrumentalundervisning. Denne bestemmelse er af betydning og burde blive retningsgivende også for andre end instrumental-lærerne ved kommuneskolerne.

Arbejdet med Studiesamlingens musikpa,-dagogiske afdeling er skredet godt frem, og samlingen står for at skulle åbnes i løbet af foråret. Forlagene har vist sig meget imødekommende og har allerede sendt en del nodemateriale. Nodegaver eller boggaver af musikpædagogisk art fra medlemmerne er også meget velkomne.

Tidsskriftslæsekredsen har nu eksisteret i 2 årgange. 1 1950 cirkulerede der 6 forskellige tids,skrifter i 9 forskellige serier blandt medlemmerne.

Mp F har i fællesrådet været repræsenteret af llse Meyer, med Gudrun Elsing som suppleant. Der er årlig 2 bestyrelsesmøder, hvor de tilsluttede foreningers interesser og planer, så vidt det er gavnligt og muligt, bliver koordineret.

~1

I Dansk. Musiklytterforenings bestyrelse har "".N1p F væ.ret repra-,,senteret af Kristian Riis.

Som tidligere har Mp F været medarrangør ved Danmarks Sanglærerforenings sommerstævne, som i år fandt sted den 29. juli til 2. august i Gråsten.

Ved Gymnasiesangla-,,rerforeningens stævne i Aarhus 298.-30. juni -,,ar foreningen repræsenteret ved Povl Fledelius og Kristian Riis.

Propagandaarbejdet har i år omfattet den sædvanlige udsendelse af medlemsfortegnelsen samt annonceringer i september, oktober, januar og februar i syv af landets største aviser. Et udvalg nedsat indenfor bestyrelsen vil i det kommende år yderligere arbejde med propagandaspørgsmålet.

En udvidelse af kontakten med provinsens pædagoger er også forestående. Fra Aarhus-medlemmer~ ne meddeles afholdelsen af en række møder: 12. januar 1950 den svenske p- ædagog Birgitta Nordenfelt, 28. februar talte organist Aksel Andersen om Solfége og Tonica dø, 18. niarts et foredrag om Rytmik af Gerda Alexander, 4. november gennemgik Gerhard Sehepelern Sv. S. Schultz's opera »Høst« og den 25. februar 1951 afholdtes en rnødeaften med Jytte Thoinsen

og Aksel Andersen.

Til slut vil jeg gerne rette en tak til alle, der gennem personlig arbejde eller på anden måde har virket til foreningens gavn i det forløbne år; en suerlig tak skylder vi fru Inger Loudrup-Jensen for hendes energiske og uegennyttige arbejde som redaktør af »Musikpædagogen«. Jorgen Jersild.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, Sandbjergvej 46, Trørød, Vedbæk. Tlf. Trørød 101. Kasserer: Arne Buchter-Larsen, Ordrupvej 126, Chr. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Ung Koniponist-aflen afholdes fredag den 30. niarts kl. 20 i Hornung & Møllers sal.

P r o g r a in:

Peder Holm (1926): Strygekvartet nr. 2. Sept. 1948.

(Uropf.)

Leo Hansen-Kvartetfen: Leo Hansen, Niels Borre, Gunnar Frederiksen og Volmer Norup. Axel Borup-Jørgensen (1924): Ur »Baul-sånger«

(Tagore) for mezzosopran, fløjte og bratsch.

(Uropf.)

Else Jeppesen, Preben Rasmussen og Verner Skovlund Jensen. Per Nørgaard (1932): Coneertino nr. 2 for klaver.

1950. (Uropf.)

Elvi Henriksen.

John Nielsen (1927): Ti valse på 4 minutter (violin-duo) op. 3.

Leo Hansen og Niels Borre.

John Nielsen: Otte aforisnier for strygekvartet med citater fra H. G. Andersens eventyr. Op. 1. (Tilegnet otte ganske forsvarsløse venner). Flygel: Hornung & Møller.

Medlemskort giver adgang til koncerten.

Erling Bloch-Kvartelten.: Erling Bloch, Lavard Friisholm, Hans Kassow og Asger Lund Christiansen opfører ved tre kvartet-aftener samtlige kvartetter af Bela Bartók.

Onsdag den 11. april kl. 20 i Odd Fellowpalæets mindre sal:

Bela Bartók: Strygekvartet nr. 1 op. 7 (1908).

Joseph Haydn: Strygekvartet f-dur op. 14 nr. 2. Bela Bartók: Strygekvartet nr. 2 op. 17 (1915-1917).

Mandag den 16. april kl. 20 i Odd Fellowpalæets mindre sal:

Bela Bartók: Strygekvartet ni-. 3 (1927). Joseph Haydn: Strygekvartet d-dur op. 50 ni-. 6. Bela Bartók: Strygekvartet nr. 4 (1929).

Mandag den 23. april kl. 20 i Odd Fellowpalæets mindre sal:

Bel.a. Bartók: Strygekvartet nr. 5 (1934). Joseph Haydn: Strygekvartet g-dur op. 54 nr. 1. Bela Bartók: Strygekvartet nr. 6 (1939).

Billetter kan mod forevisning af gyldigt medlemskort og mod erlæggelse af garderobeafgift afhentes hos Willi. Hansen, Gothersgade 9, fra og med tirsdag den 20. marts.