Nordisk musik pædagogisk union

Af
| DMT Årgang 43 (1968) nr. 06 - side 171-172

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstkritikk

NMPU

NORDISK MUSIK
PÆDAGOGISK UNION
Puggårdsgade 13
1573 Kbh. V.

Monogrammet er tegnet af maleren Hans Chr. Hoier

Referat af ordinært styrelsesmøde i NMPU lørdag den 11. maj 1968 kl. 13 på Marselisborg seminarium. Til stede: Matti Rautio, Finland, Gudrun Helander, Finland, Gunnar Hallhagen, Sverige, Staffan Ekeroth, Sverige, Anders B. Faksvåg, Norge, Henning Bro Rasmussen, Danmark, Asmind Graugaard, Danmark. Endvidere var Jørgen Due og Knud Møller, Danmark, til stede.

Dagsorden:

1. Det finske præsidiums virksomhedsberetning.

2. Ajour-føring af NMPUs stadgar.

3. Vedtagelse af fællesnordisk resolution.

4. Valg af dansk præsidium.

5. Styrelsens planer for perioden 1968-71.

6. Eventuelt.

Præsidenten Matti Rautios forslag om at begynde med punkt 4 tiltrådtes.

ad 4. Ved valget fulgtes den danske indstilling: til ny præsident valgtes Bro Rasmussen, til vicepræsident A. Graugaard og til sekretær Knud Møller. M. Rautio overdrog den nye præsident NMPUs protokol.

ad 1. Præsidenten, Matti Rautios 1965-68 beretning, der var tilgået styrelsesmedlemmerne, oplæstes.

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden: den 22/5 1965, 8/10 1966 och 6/8 1967, samtliga i Helsingfors.

NMPU:s kongress i Finland, Otnäs 1967 s'amlade c:a 300 deltagare, I deltagarförteckningen är upptagna 18 fran Danmark, 29 fran Norge, 76 fran Sverige och 147 från Finland.

35 foredragshållare och diskussionsledare medverkade.

Kongressen strävade till att inom möjlighetens grans förverkliga styrelsens for NMPU önskan att aktivera kongressdeltagarna. Detta skedde narmast inom ramen for parallellprogrammen. Likaså fastes uppmärksamhet på utökandet av demonstrationer i samband med foredragen. Avenså visade sig tanken om de skiida ländernas specialprogram, - varvid varje deltagarland hade möjlighet att göra sitt basta -, vara lyckad. Dessa nationella program sammanställdes enligt de onskemål respektive lander framstallt.

Kongressens huvudtema: Musiken och de övriga konsterna gav styrelsen anledning konstatera den stora betydelse den estetiska uppfostran t. ex. inom skolväsendet utgör. For att understryka sakens betydelse beslots att genom en resolution eller en till auktoritativa instanser adresserad skrivelse rikta uppmärksamheten vid det nödvändiga i att utveckla den estetiska uppfostran vilket auktoritativa utlåtande bor bekantgoras i alla nordiska lander. Forskningen:

Den av styrelsen framlagda samnordiska forsknings-uppgiften genomfördes under verksamhetsperioden. For forskningen, som omfattade musikens andel i lärarutbildningen, svarade narmast lektor Ellen Urho och en rapport därom framfördes vid NMPU-kongressen. Man ansåg det viktigt att fortsätta och vidare utveckla en dylik, musikundervisningen omfattande forskning.

ad 2. Man var enig om, at der var behov for et genoptryk af NMPUs' stadgar med rettelser. Under diskussion om formuleringen af § 1, punkt 2 kom man ind på betingelserne for optagelse i NMPU. Hallhagen omtalte, at man i Sverige havde vægret sig ved at optage visse kategorier af musiklærere. Han mente, at dette var uheldigt for det musikalske samarbejde. Mens Rautio ved udtrykket »aktiv musikpædagog« forstod en specialist, ville Graugaard tolke det bredt, således at f. eks. folkeskolelærere også faldt her ind under. Hertil sluttede Faksvåg sig, idet han gjorde gældende, at afstanden mellem specialisten og folkeskolelæreren ofte føles for stor. Bro Rasmussen betonede kontinuiteten og var bange for at skelne mellem musikpædagogik på højt og lavt plan og gik ligeledes ind for en bred tolkning af begrebet aktiv musikpædagog. Man var enige om, at optagelse sker ved styrelsesbeslutning på anbefaling af det pågældende lands repræsentanter, der skal have mandat fra deres styrelser. Graugaard nærede betænkelighed ved optagelse af enkeltpersoner. Et rettet eksemplar af stadgar vil tilgå styrelsesmedlemmerne til godkendelse.

ad 3. Med det formål at skabe offentlig debat om musikpædagogikkens stilling i Norden forelå fra finsk side forslag til en resolution til offentliggørelse i aviser, TV, radio etc. Man henviste til, at man i Finland gennem et opråb til alle kunstneriske organisationer havde haft udmærkede erfaringer i så henseende. Graugaard understregede, at skulle man regne med fremgang for en plan af den art, måtte man have politikerne med. Man enedes om, at den danske samarbejdskomité skulle udarbejde en koncentreret redaktion af den finske resolution.

ad 5. Bro Rasmussen fremlagde planerne for kongressen, der skal finde sted den 3.-10. august 1970 i Århus. Lokaliteter: universitetet og musikinstituttet. Indkvartering: kollegierne i universitetsparken og Børglumkollegiet. Kongressens tema: progressionen i musikopdragelsen fra børnehave til universitet, koordination, målsætning. Foredragsholdere, til hvem henvendelse sker fra bestyrelsen, honoreres, mens øvrige talere i så vid udstrækning som muligt skulle have deres udgifter dækket af de enkelte lande. Hallhagen mente, at man i ansøgningerne til ministerierne med fordel kunne slå på nationale strenge. Rautio og Faksvåg måtte tage forbehold med hensyn til det økonomiske for deres landes vedkommende.

I øvrigt fremkom en række ideer og problemer, som man gerne så behandlet på kongressen: mulighed for en mesterklasse på konservatoriet i forbindelse med kongressen. Kløften mellem komponist og publikum. Koordination mellem nutidens musik og musikuddannelsen. Vor tids koncertform. Et dagligt fællesarrangement for kongresdeltagerne, f. eks. indstudering af et korværk. Rautio understregede vigtigheden af uddannelsen af det hele menneske.

Præsidiet lovede at inddrage de fremførte tanker i overvejelserne under tilrettelæggelsen af kongressen.

Knud Møller, sekretær.

DANSK MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

Kontor: Puggårdsgade 13 Forretningsudvalget:

1573 København V Henning Bro Rasmussen

mandag—fredag kl. 9—13 Friedrich Gürtler telf.: (01)114021 Chr. Fr. Biilmann-Petersen

Margit Raae Harald Bjerg Emborg

Musikpædagogen udgives af DMp Fs bestyrelse. Ansvarshavende redaktør: Henning Bro Rasmussen.

Årgang 43/1968, nr. 06